Condensys

Algemene Voorwaarden

80% Kosten besparend

Tot wel 80% kostenbesparend. Uw glas blijft behouden!

Milieuvriendelijk

Hergebruik! Het sleutelwoord voor ons milieu!

Geen extra kosten

Geen voorrijkosten in geheel Nederland!

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van ‘CONDENSYS BV’

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Condensys B.V.’, statutair gevestigd en kantoorhoudende te: Gracht 12 7461 SE Rijssen (KvK-nummer 64002217);

- Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer;

- Overeenkomst(en): de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te sluiten c.q. gesloten (vervolg)overeenkomsten;

- het Werk: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden inclusief de daarbij overeengekomen door Opdrachtnemer te leveren materialen en/of overeengekomen andere diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes welke Opdrachtnemer doet c.q. uitbrengt en op alle Overeenkomsten die Opdrachtnemer met Opdrachtgever sluit.

2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst(en).

Artikel 3: Offerte en totstandkoming overeenkomst

1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt slechts tot stand indien Opdrachtnemer de ontvangst van de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte binnen twee weken na ontvangst daarvan schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Opdrachtnemer heeft het recht alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen in het geval Opdrachtgever deze offerte niet aanvaardt, tenzij Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

4. In het geval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en/of andere (technische) specificaties verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal Opdrachtnemer zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4: Levertijd / Uitvoeringsdatum

1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode c.q. uitvoeringsdatum worden door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en gaan eerst in wanneer tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever algehele overeenstemming is bereikt. Een overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode c.q. uitvoeringsdatum is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Overschrijding van de in lid 1 bedoelde levertijd en/of uitvoeringsperiode c.q. uitvoeringsdatum geeft Opdrachtgever nimmer enig recht op schadevergoeding.

3. Indien sprake is van meerwerk wordt de in lid 1 bedoelde levertijd en/of uitvoeringsperiode c.q. uitvoeringsdatum verlengd met een termijn welke volgens Opdrachtnemer benodigd is om het meerwerk uit te kunnen voeren.

Artikel 5: Verplichtingen

1. De opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het Werk te kunnen verrichten waarbij de betreffende ruimtes toegankelijk, schoon en droog dienen te zijn. Voorts dient Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om kosteloos gebruik te maken van de aansluitmogelijkheden voor gas, water en elektriciteit.

2. Opdrachtgever staat ervoor in dat - voor zover van toepassing - alle benodigde goedkeuringen, vergunningen en dergelijke en overige voor het Werk benodigde gegevens voor Opdrachtnemer beschikbaar zijn.

3. Indien er op een werk subsidie kan worden aangevraagd door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever daar zelf tijdig voor zorg te dragen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een niet, niet tijdige of onjuiste subsidieaanvraag door Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de met Opdrachtnemer overeengekomen uitvoeringsperiode c.q. (eerste) uitvoeringsdatum, deze te wijzigen middels een schriftelijk verzoek aan Opdrachtnemer daartoe.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij een niet tijdig verzoek van Opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid de daarmee gepaard gaande kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten op alle door haar gedane aanbiedingen c.q. offertes en op alle aan Opdrachtgever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden op door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en/of andere (technische) specificaties.

Artikel 7: Prijswijzigingen

1. Opdrachtnemer is gerechtigd een stijging van kostprijsverhogende factoren aan Opdrachtgever door te berekenen, mits dit door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt bericht.

Artikel 8: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit volgens Opdrachtnemer vereist, heeft hij te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden door derde(n) te laten uitvoeren.

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de als gevolg daarvan uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien het door onvoorziene omstandigheden voor Opdrachtnemer tijdelijk onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden indien de Overeenkomst voor hem onuitvoerbaar is. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9: Oplevering

1. Het Werk is opgeleverd wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en laatstgenoemde het werk heeft aanvaard. Eventueel door Opdrachtgever zelf in het Werk aan te brengen filters zijn niet van invloed op het tijdstip waarop het Werk als opgeleverd dient te worden beschouwd.

2. In ieder geval wordt het Werk als opgeleverd beschouwd wanneer 7 werkdagen zijn verstreken nadat Opdrachtnemer de in lid 1 bedoelde mededeling aan Opdrachtgever heeft gedaan en Opdrachtgever heeft nagelaten daarop te reageren.

Artikel 10: Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen c.q. aanvullen.

2. In geval de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van het Werk daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan alsdan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Meer- en/of minderwerk wordt schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 11: Ontbinding

1. Onverminderd de aan Opdrachtnemer toekomende rechten, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:

- Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;

- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er ten laste van hem beslag wordt gelegd op zijn vermogen, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is, hij zijn bedrijf aan derden overdraagt of Opdrachtgever op andere wijze geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

Artikel 12: Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in een of meer termijnen plaats te vinden na facturatie door Opdrachtnemer naar rato van de voortgang van verrichte werkzaamheden.

2. Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient uiterlijk te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

3. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; Opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

4. In geval van liquidatie, ontbinding, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, of wanneer Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verliest, zullen de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever alle onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

6. Betaling door Opdrachtgever dient te allen tijde plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 13: Incassokosten

1. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. Deze kosten bedragen 15% van de alsdan openstaande hoofdsom, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

1. De door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat Opdrachtgever aan al diens verplichtingen uit de Overeenkomst(en) heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen Opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht worden.

2. Nadat Opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud als bedoeld in lid 1 heeft ingeroepen, mag Opdrachtnemer de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 15: Reclamaties

1. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na voltooiing en oplevering van het Werk c.q. de betreffende werkzaamheden schriftelijk bij Opdrachtnemer te reclameren indien zich naar diens mening een gebrek voordoet.

2. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 16: Garantie

1. Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 5 jaar na oplevering van het werk dat eventuele gebreken in het Werk kosteloos door Opdrachtnemer worden verholpen, tenzij a) de betreffende gebreken redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen en/of b) de betreffende gebreken enkel visueel van aard zijn en/of c) Opdrachtnemer voor de betreffende gebreken niet aansprakelijk is op grond van de wet en/of op grond van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

2. Uitdrukkelijk uitgesloten van de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie zijn:

- schade ontstaan als gevolg van een gebrekkige ventilatie dan wel als gevolg van meer gasverbruik in de ruimte(n) alwaar het Werk is verricht;

- schade als gevolg van verkleuring van aangebrachte filters en/of schade als gevolg van optrekkend granulaat;

- visuele gebreken c.q. visuele onvolkomenheden in het Werk;

- schade ontstaan als gevolg van wijzigingen in het Werk, reparaties en/of vernieuwingen, door Opdrachtgever zelf of door derden uitgevoerd.

3. De door Opdrachtnemer gegeven garantie vervalt indien Opdrachtgever de betreffende schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak c.q. van het verrichte Werk.

4. Opdrachtgever kan alleen een beroep op een garantie doen indien hij aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

5. Indien Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer voldoet, kan het verlenen van garantie door Opdrachtnemer worden opgeschort totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

6. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

7. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder vertragingsschade en letselschade, welke Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een gebrek in de geleverde zaak c.q. het verrichte werk of anderszins.

8. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij Opdrachtnemer. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte werkzaamheden.

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken die niet middels een visuele inspectie waarneembaar zijn en waarop Opdrachtnemer redelijkerwijze niet bedacht kan en behoeft te zijn. Het risico van een en ander berust bij Opdrachtgever.

10. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade wegens gederfd woongenot doordat de (gevoels-)temperatuur in de ruimte(n) alwaar het Werk is verricht warmer of kouder is c.q. wordt ervaren dan voordat het Werk werd verricht.

11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een eventueel gebrek in een gegarandeerde zaak c.q. van het verrichte Werk en/of uit hoofde van anderszins onrechtmatig handelen alsmede voor de daaruit mogelijk voortvloeiende aan derden te betalen schade.

Artikel 17: Rechts- en forumkeuze

1. Op de Overeenkomst(en) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

3. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel. Opdrachtnemer is daarnaast te allen tijde bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wettelijke bevoegdheidsregels bevoegde rechter.

Artikel 18: Wijziging van de voorwaarden

1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking na mededeling daarvan aan Opdrachtgever, doch in ieder geval na deponering van die wijzigingen.

 

Afspraak maken?

Wij helpen u graag.